MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ********

Số: 06/2007/TT-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 trong năm 2007

THÔNG TƯ

SỐ 06/2007/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN, QUẢNLÝ VÀ SỬ DỤNG khiếp PHÍ BẢO ĐẢM cho CÔNG TÁC KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCHCHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH

I. QUY ĐỊNHCHUNG

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

a) Đối tượng vận dụng Thông tưnày là các cơ quan, đơn vị được cấp tất cả thẩm quyền giao nhiệm vụ kiểm tra việcthực hiện bao gồm sách, chiến lược, quy hoạch, planer đã có hiệu lực thi hànhthuộc trách nhiệm tổ chức triển khai hoặc thẩm quyền ra quyết định của thiết yếu phủ,Thủ tướng chủ yếu phủ, bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quanthuộc bao gồm phủ, Ủy ban quần chúng. # và chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương (sau đây gọi phổ biến là cung cấp tỉnh).

Bạn đang xem: Thông tư: 06/2007/tt

b) thiết yếu sách, chiến lược, quyhoạch, kế hoạch: là bao gồm sách, chiến lược, quy hoạch, chiến lược được thể chếhoá trong văn bản quy phi pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội,Chủ tịch nước, chủ yếu phủ, Thủ tướng chủ yếu phủ, cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh; vào văn phiên bản cá biệt,văn bản chỉ đạo, quản lý và điều hành của Thủ tướng thiết yếu phủ, cỗ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, Thủ trưởng ban ngành thuộc bao gồm phủ, quản trị Ủy ban quần chúng. # cấptỉnh.

2. Nguồn khiếp phí:

- khiếp phí bảo đảm an toàn cho công táckiểm tra việc tiến hành chính sách, chiến lược, quy hoạch, planer do các Bộ,cơ quan ngang Bộ, ban ngành thuộc cơ quan chỉ đạo của chính phủ tổ chức triển khai do ngân sách trungương bảo đảm.

- ghê phí đảm bảo cho công táckiểm tra việc tiến hành chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do các tỉnh,thành phố trực thuộc tw tổ chức thực hiện do túi tiền địa phương bảo đảm.

II. NỘI DUNGCHI VÀ MỨC CHI:

1. Văn bản chi:

- chi xây dựng chương trình, điềuchỉnh chương trình, chiến lược kiểm tra;

- Chi hoạt động nghiên cứu, đềxuất những vấn đề thuộc văn bản kiểm tra;

- chi tổng hợp các kiến nghị vàđề xuất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân;

- bỏ ra tổ chức các cuộc họp thảoluận những vấn đề thuộc nội dung kiểm tra;

- bỏ ra lấy ý kiến hoặc thuêchuyên gia nhận xét về các báo cáo, thông tin, tài liệu vày cơ quan lại kiểm tracung cấp;

- chi xây dựng report kết quảkiểm tra;

- Chi tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết,đánh giá công tác làm việc kiểm tra;

- đưa ra khen thưởng cho công táckiểm tra (nếu có) theo dụng cụ của quy định về thi đua khen thưởng; đưa ra muavăn phòng phẩm, vật dụng tư, trang thiết bị và các chi tiêu khác phục vụ trực tiếpcho công tác làm việc kiểm tra;

- đưa ra cho các vận động khác cóliên quan trực kế tiếp việc triển khai công tác kiểm tra.

Xem thêm:

Riêng so với các đoàn kiểmtra liên ngành, liên ban ngành thì cơ quan, đơn vị chủ trì đoàn công tác chịutrách nhiệm bỏ ra tiền tàu xe chuyên chở và cước hành lý, tài liệu với theo nhằm làmviệc (nếu có) cho những người đi công tác.

Cơ quan, đơn vị chức năng cử fan đi côngtác có trách nhiệm giao dịch tiền phụ cung cấp lưu trú, tiền thuê vị trí ở mang đến ngườithuộc ban ngành mình cử đi công tác.

2. Nấc chi:

Các nội dung bỏ ra thực hiệncông tác soát sổ việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạchnêu trên triển khai theo cơ chế chi tiêu tài bao gồm hiện hành. Ví dụ như sau:

- Đối với các khoản bỏ ra công tácphí mang lại cán cỗ đi công tác trong nước, đưa ra tổ chức các cuộc họp, hội nghị, sơ kết,tổng kết ... Triển khai theo quy định của bộ Tài chính quy định về cơ chế côngtác phí, chế độ chi hội nghị so với các phòng ban hành chính và đơn vị sự nghiệpcông lập trong cả nước và các cơ chế do những Bộ, cơ quan trung ương và những địaphương triển khai rõ ràng hoá quy định của bộ Tài chính.

- Đối với đưa ra xây dựng kếhoạch kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra; tổ chức những cuộc hội thảo những vấn đềthuộc nội dung tác dụng kiểm tra; bỏ ra lấy ý kiến hoặc thuê chuyên viên đánh giá chỉ vềcác báo cáo, thông tin, tài liệu bởi cơ quan soát sổ cung cấp: căn cứ vào yêu cầucông bài toán và kỹ năng kinh phí, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xem xét, quyết địnhmức chi rõ ràng cho phù hợp và buộc phải được biểu lộ trong quy chế ngân sách chi tiêu nội bộcủa cơ quan, đơn vị Đồng thời đề nghị thực hiện không thiếu các hình thức về cơ chế hoáđơn, chứng từ; thực hiện công khai các mức bỏ ra trong cục bộ cơ quan, đối chọi vịtheo quy định.

- Đối với những khoản bỏ ra khác:chi giá tiền in ấn, chuẩn bị tài liệu, văn phòng và công sở phẩm cùng các túi tiền trực tiếp khác,trên cửa hàng yêu cầu trọng trách cụ thể, dự toán ngân sách đầu tư được cấp tất cả thẩm quyền duyệtvà theo cơ chế hiện hành.

III. LẬP DỰTOÁN, CHẤP HÀNH VÀ QUYẾT TOÁN khiếp PHÍ

1. Lập dự toán: mặt hàng năm, vàothời gian lập dự toán túi tiền nhà nước theo giải pháp của Luật giá cả nhànước; căn cứ vào tình hình thực hiện dự toán tởm phí thực hiện công tác kiểmtra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, chiến lược năm trước; căn cứkế hoạch kiểm soát việc triển khai chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạchhàng năm của thiết yếu phủ, Thủ tướng chính phủ, bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ; chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực nằm trong trung ương; cơ quan, đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ thực hiệncông tác đánh giá việc tiến hành chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch cótrách nhiệm xây dựng dự trù kinh phí quan trọng thực hiện những nhiệm vụ của nămkế hoạch cùng với dự trù chi thường xuyên của cơ quan, đối chọi vị, gửi cơ quan quảnlý cung cấp trên trực tiếp. Cơ quan, đơn vị chức năng cấp bên trên trực tiếp (đơn vị dự trù CấpI) lập dự trù kinh phí bảo vệ cho công tác kiểm tra việc thực hiện chínhsách, chiến lược, quy hoạch, chiến lược của năm trực thuộc phạm vi trực tiếp quản ngại lý,cùng với dự trù chi tiếp tục của cơ quan, đối kháng vị; coi xét dự trù do cácđơn vị trực trực thuộc lập; tổng hợp tầm thường vào dự toán chi chi tiêu thường xuyên củacơ quan, đơn vị chức năng gửi cơ cỗ áo chính cùng cấp để tổng thích hợp vào dự trù ngânsách thường niên trình cấp gồm thẩm quyền phê duyệt.

2. Phân bổ và giao dự toán: Căncứ dự toán chi tiêu được cấp gồm thẩm quyền giao; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng cótrách nhiệm phân chia và giao dự trù kinh phí cho các đơn vị trực trực thuộc (trongđó bao hàm cả gớm phí thực hiện công tác soát sổ việc tiến hành chính sách,chiến lược, quy hoạch, kế hoạch) sau khoản thời gian có ý kiến thẩm tra của cơ sở tàichính thuộc cấp.

3. Sử dụng và quyết toán kinhphí:

Việc thực hiện và quyết toán kinhphí đảm bảo an toàn thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược,quy hoạch, kế hoạch theo điều khoản của Luật chi tiêu nhà nước và các văn bạn dạng hướngdẫn thi hành. Thời điểm cuối năm tổng hòa hợp quyết toán kinh phí vận động kiểm tra câu hỏi thựchiện chủ yếu sách, chiến lược, quy hoạch, planer vào quyết toán ngân sách chi tiêu hàngnăm của đơn vị theo quy định.

IV. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Thông tư này còn có hiệu lựcthi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Trong quy trình thực hiệnnếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị những cơ quan, tổ chức phản ánh về bộ Tàichính nhằm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cập nhật cho phù hợp./.

Nơi nhận: - Thủ tướng cơ quan chính phủ (Để báo cáo); - VP Quốc hội; VP quản trị nước; - VP TW Đảng và các Ban của Đảng; - Toà án NDTC; - Viện Kiểm cạnh bên NDTC; - những Bộ, ban ngành ngang Bộ, ban ngành thuộc CP; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, - Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, tp trực thuộc TW - Website thiết yếu phủ, Website bộ Tài chính; - Cục kiểm soát văn phiên bản - bộ Tư pháp; - Công báo; - các đơn vị trực thuộc Bộ; - Lưu: VT, Vụ HCSN.

Bài viết liên quan